szkolenia PPOŻ i BHP

Obowiązki pracodawcy

Pamiętaj, że Pracodawca:

 

 • w zakresie rozpoznawania u pracownika choroby zawodowej powinien postepowac zgodnie z okreslona procedura
 • ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy
 • tworzy odrębną komórkę bhp, jeżeli zakład zatrudnia ponad 100 osób
 • uchwala regulamin pracy, jeżeli zatrudnionych jest co najmniej 20 pracowników
 • nie dopuszcza do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji
 • nie dopuszcza do pracy pracownika nie posiadającego dostatecznej znajomości bhp
 • kieruje na lekarskie badania kontrolne pracownika wracającego do pracy po zwolnieniu chorobowym trwającym ponad 30 dni
 • zapewnia pracownikom napoje, gdy temperatura na stanowisku pracy przekracza 28 stopni C
 • zapewnia posiłki profilaktyczne i napoje pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych
 • przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego dla nowo powstałego stanowiska pracy
 • zapewnia pracownikowi co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy monitorze ekranowym
 • organizuje prace transportowe tak, aby uniknąć ręcznego przemieszczania przedmiotów
 • nie dopuszcza do pracy pracownika nieposiadającego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy
 • organizuje szkolenie okresowe przcowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nie rzadziej niż co trzy lata
 • opracowuje szczegółowe instrukcje dotyczące bhp na stanowisku pracy
 • zapewnia pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku
 • dostosowuje stanowiska pracy do psychofizycznych właściwości pracowników
 • organizuje pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy
 • zapewnia przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów i zasad bhp
 • zapewnia wykonanie nakazów, wystapień, decyzji, zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy
 • ponosi koszty działań podejmowanych w zakresie bhp
 • zapewnia systematyczne kontrole stanu bhp
 • zapewnia dostosowanie stanowisk pracy oraz dojść do nich do potrzeb i możliwości zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych
 • ustala rodzaje maszyn, które wymagają stałej obsługi, a pozostawienie ich bez niej może być przyczyną katastrofy, wybuchu lub pożaru
 • ustala i aktualizuje wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy
 • informuje pracowników o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
 • informuje pracowników o osobach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 • prowadzi rejestr prac, w których występują substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Obowiązki pracodawcy względem pracownika

Obowiązki pracodawcy wobec PIP

 

Pomogę Ci w stworzeniu ogółu norm, środków organizacyjnych i technicznych.

Pomogę Ci w wypełnieniu nałożonych na Ciebie obowiązków!

Oferuje usługi na najwyższym poziomie.

Ceny podlegają indywidualnym negocjacjom i są uzależnione od wielu czynników

Dojazd do klienta gratis