szkolenia PPOŻ i BHP

Szkolenia BHP

Organizujemy szkolenia z zakresu:

 • bhp
 • ochrony p.poż.
 • pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego

 

Szkolenie wstępne bhp musi odbyć każdy nowo zatrudniany pracownik, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

 

Szkolenie wstępne jest ważne:

- dla pracodawców i osób kierujących pracownikami: 6 miesięcy

- dla pozostałych grup zawodowych: 12 miesięcy

 

Szkolenie okresowe bhp w zależności od zajmowanego stanowiska jest ważne:

- dla pracowników administracyjno-biurowych; 6 lat

- dla pracowników inżynieryjno-technicznych; 5 lat

- dla pracodawców i kierowników; 5 lat

- dla stanowisk robotniczych; 3 lata,a w przypadku dużego zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa - 1 rok

 

Programy szkoleń z zakresu BHP oparte są na Rozporządzeniu M.G. z dnia 27.07.2004r. (Dz.U.Nr.180 poz.1860 z późn. zm.) i obejmują m.in. tematykę z zakresu:

 • wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy (i z pracy) i świadczeń z nimi związanych,
 • prawnej ochrony pracy, w tym prawa i obowiązki pracowników, ochrona pracy kobiet i młodocianych,
 • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
 • nadzór i kontrola warunków pracy,
 • ochrony środowiska,
 • zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • zasad kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ergonomii.

W ramach szczegółowego programu uwzględniona zostanie także specyfika branżowa Państwa Firmy.

Szkolenia przeprowadzane są w formie instruktażu, kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego z zastosowaniem odpowiednich środków dydaktycznych.

Ukończenie przez pracowników szkolenia potwierdzane jest odpowiednimi zaświadczeniami wydanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkolenia mogą być organizowane także u Klienta .

 

Warto się szkolić gdyż w ten sposób:

 • zmniejsza się ryzyko wypadku, bo 90% wypadków spowodowane jest niewiedzą pracownika
 • obniża się ryzyko zdarzeń niepożądanych jak awarie i uszkodzenia, ponieważ pracownicy będą świadomi skutków swoich działań i zaczną stosować standardy, które przeciwdziałają takim zdarzeniom
 • zwiększa się wydajność pracowników, ponieważ poznają zasady efektywnego i bezpiecznego wykorzystania narzędzi, które dostają
 • zmniejsza się ryzyko otrzymania mandatu z PIP