szkolenia PPOŻ i BHP

Jaka jest odpowiedzialność behapowca, który nie zgłosił wypadku w pracy do GUS?

Obowiązek sporządzenia statystycznej karty wypadku i przekazania jej do urzędu statystycznego wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 14, poz. 80 z późn. zm.) - dalej r.s.k.w. Obowiązek przekazania statystycznej karty wypadku przy pracy, zgodnie z r.s.k.w., spoczywa na pracodawcy.

Pracownik służby bhp ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed pracodawcą za niedopełnienie obowiązków, jeśli w zakresie swoich czynności miał wpisaną sprawozdawczość lub w innej formie zobowiązany był do sporządzenia statystycznej karty wypadku i przekazania jej do urzędu statystycznego. Podczas kontroli dokumentacji wypadkowej, inspektorzy pracy sprawdzają, czy statystyczna karta wypadku przy pracy została przekazana do właściwego urzędu statystycznego. Jej przekazane powinno nastąpić dwukrotnie: do 15 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy (dane z części I) oraz nie później niż z upływem sześciu miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego (dane z części II, uzupełniające). W opisanej sytuacji pracodawca lub upoważniony przez niego pracownik służby bhp (aktualnie zatrudniony) powinien uzgodnić z właściwym urzędem statystycznym formę przekazania karty statystycznej po upływie obowiązującego terminu.

Uzasadnienie

Przepisy &3 r.s.k.w. stanowią, iż statystyczną kartę sporządza się na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy albo na podstawie karty wypadku, w których stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. Statystyczną kartę sporządza się według (§ 4 r.s.k.w.) objaśnień, klasyfikacji i oznaczeń kodowych do wypełnienia tej karty, które są określone w załączniku nr 2 do r.s.k.w. Część I statystycznej karty sporządza się nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku. Część II, uzupełniającą, statystycznej karty sporządza się w terminie umożliwiającym zachowanie terminu jej przekazania, o którym mowa w § 5 ust. 2 r.s.k.w. Statystyczną kartę, z wyjątkiem jej części II, uzupełniającej, pracodawca przekazuje (§ 5 ust. 1 r.s.k.w.) w terminie do 15 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku. Wypełnioną część II, uzupełniającą, statystycznej karty pracodawca przekazuje (& 5 ust. 2 r.s.k.w.) nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego lub od dnia sporządzenia karty wypadku. Statystyczną kartę przekazuje się (& 5 ust. 3 r.s.k.w.) w formie elektronicznej na portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego. Pracodawca zatrudniający nie więcej niż pięciu pracowników może przekazać (§ 5 ust. 4 r.s.k.w.) oryginał statystycznej karty sporządzony w formie papierowej do Urzędu Statystycznego w Gdańsku po przesłaniu uzasadnionej informacji o wyborze tej formy.

Obowiązek sprawozdawczości statystycznej oraz odpowiedzialność za przekazanie kart, a także przepisy karne za niedopełnienie obowiązku lub niewłaściwe dopełnienie obowiązku określone zostały w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 591 z późn. zm.) - dalej u.s.p. Przepis art. 30 u.s.p. stanowi m.in., iż podmioty gospodarki narodowej są zobowiązane do przekazania jednorazowo, przekazywania systematycznie lub okresowo, nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 31 u.s.p. Według art. 56 ust. 1 u.s.p. kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie. Przepis art. 57 u.s.p. stanowi, kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie. Istotne dla omawianego zagadnienia są przepisy art. 58 u.s.p. kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 5 u.s.p. orzekanie w sprawach o czyn wymieniony w art. 58 u.s.p. (przekazanie danych statystycznych po upływie terminu) następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Kazimierz Kościukiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 20 stycznia 2014 r.

Serwisu BHP