szkolenia PPOŻ i BHP

Uchylenie kary porządkowej

Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.):

„§ 1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

§ 2. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary”.

Termin na wystąpienie przez pracownika z powództwem o uchylenie kary wynosi 14 dni i jest nieprzywracalny. Kodeks nie zobowiązuje pracodawcy odrzucającego sprzeciw do pouczenia pracownika o czternastodniowym terminie wystąpienia na drogę sądową. Gdy pracownik naruszy terminy z § 1 lub 2, jest to okoliczność uzasadniająca oddalenie powództwa. Według wyroku SN z dnia 7 kwietnia 1999 r. (I PKN 644/98, OSNAPiUS 2000, nr 11, poz. 419) wystąpienie pracownika do sądu z powództwem o uchylenie bezprawnie nałożonej kary porządkowejmoże nastąpić tylko po wyczerpaniu postępowania wewnątrzzakładowego, tj. po wniesieniu w terminie sprzeciwu do pracodawcy.

Termin wystąpienia do sądu pracy o uchylenie kary porządkowej jest terminem zawitym prawa materialnego i nie podlega przywróceniu (wyrok SN z dnia 9 maja 2000 r., I PKN 613/99, OSNAPiUS 2001, nr 20, poz. 614).

Jeśli wyczerpał Pan już całą procedurę wewnątrzzakładową dotyczącą odwołania od kary porządkowej, ma Pan 14 dni na wystąpienie do sądu o uchylenie kary porządkowejupomnienia od dnia zawiadomienia o odrzuceniu Pańskiego sprzeciwu od nałożonej kary.

Pozew musi spełniać wymogi formalne pisma procesowego w postępowaniu zwykłym.

Zgodnie z art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;

3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5) wymienienie załączników”.

Ponadto w pozwie powinny znaleźć się: dokładne określenie żądania, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie przedmiotu sporu. Takie oznaczenie nie jest konieczne, jeżeli dochodzimy określonej kwoty pieniężnej. Co więcej, w ramach pozwu należy przytoczyć okoliczności faktyczne, które uzasadniają nasze żądanie.

http://www.eporady24.pl