szkolenia PPOŻ i BHP

Oceny ryzyka zawodowego

Oferuje Państwu kompleksowe wykonanie analizy zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa.

Kluczowym działaniem na rzecz bezpieczeństwa jest ocena ryzyka zawodowego. Daje to podstawę do podejmowania decyzji dotyczących ewentualnej poprawy bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Analiza ryzyka może być przeprowadzona dla poszczególnych stanowisk pracy, instalacji, linii technologicznych, wykonywanych zadań.

Do najważniejszych celów przeprowadzenia oceny ryzyka należą:

  • ocena poziomu ryzyka istniejącego lub przewidywanego
  • poszukiwania najbardziej skutecznych sposobów zmniejszania ryzyka

Decyzje dotyczące przeprowadzenia analizy ryzyka powinno podejmować się w następujących przypadkach:

  • w przedsiębiorstwie nie przeprowadzono takiej analizy w okresie projektowania przedsiębiorstwa lub stanowiska pracy
  • w momencie zaistnienia zmian w strukturze funkcjonalnej przedsiębiorstwa lub jego części (zakup nowej maszyny lub urządzeń technologicznych)
  • gdy podjęto w przedsiębiorstwie decyzję o podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w firmie lub na danym stanowisku pracy
  • planowania uruchomienia w przedsiębiorstwie nowej linii technologicznej

Po dokonaniu oceny ryzyka należy dokonać rozpoznania możliwych sposobów poprawy bezpieczeństwa poprzez:

  • zapobieganie zdarzeniom niepożądanym (prawidłowy stan techniczny maszyn i urządzeń; szkolenia pracowników w zakresie BHP)
  • przeciwdziałanie zagrożeniom
  • system ratownictwa medycznego i technicznego

Podstawa prawna:

Kodeks Pracy Art. 226 & 2

PN - N -18001 - "System zarządzania bezpieczeństwem - wymagania"

PN - N -18002 - "Ogólne wytyczne do oceny ryzyka"