szkolenia PPOŻ i BHP

Szkolenia i edukacja personelu w zakresie higieny

Wg ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 136, poz.914, art. 59), personel powinien mieć udokumentowane szkolenie lub instruktaż w zakresie zagadnień higieny obowiązujących w danym zakładzie. Podmiot działający na rynku spożywczym jest obowiązany przechowywać w aktach osobowych pracownika dokumentację potwierdzającą ten fakt.

 

Zakres tematyczny proponowanych przeze mnie szkoleń jest nie tylko proporcjonalny do zadań pracowników danego zakładu gastronomicznego ale także odnosi się do HACCP obowiązującego w tym zakładzie.

Szkolenia zazwyczaj obejmują zagadnienia dot.:

- prawnej podstawy i elementarnej wiedzy z zakresu mikrobiologii przedstawionej w zwarty sposób

- planu higieny, jego sensu i celu

- praktycznych ćwiczeń dotyczących czyszczenia: przygotowania do pracy; właściwego dozowania; wykorzystania środków pomocniczych (urządzeń, maszyn, wiader, szmatek do czyszczenia i innych), stosowania środków czyszczących

- utrzymania higieny osobistej

- postępowania ze środkami spożywczymi (utrzymania w cieple, chłodzie)

 

Szczegółowy program szkolenia opracowuje na podstawie aktualnej wiedzy, umiejętności i stosunku do bezpiecznych zachowań pracowników podczas pracy z żywnością.