szkolenia PPOŻ i BHP

Oferta BHP

Wykonuję usługi na zasadzie outsourcingu. Jest to metoda pozwalająca pracodawcy na obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem spraw BHP nawet o 40% a pozyskane w ten sposób zasoby pracodawca może przeznaczyc na inne cele. Outsourcing pozwala również objąć usługami BHP małe firmy, których nie stać na pełnoetatową obsługę w tym zakresie. Oferuje również usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, HACCP i spraw kadrowych. Podejmując współpracę ze mną znajdziecie Państwo rozwiązanie dla wielu swoich potrzeb.

 

Wykonuję usługi na zasadzie:

 • umów stałych
 • jednorazowych zleceń w ramach umów cywilnoprawnych
 • jednorazowych zleceń w ramach umów o dzieło

 

Moim klientom zapewniam:

 • profesjonalne wykonanie powierzonych zadań,
 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
 • poufność wszelkich danych,
 • indywidualne podejście do każdego z klientów.

 

W ramach bhp wykonuję między innymi:

- szkolenia wstępne bhp; instruktaż ogólny

- szkolenia okresowe bhp:

a). pracodawców i osób kierujących pracownikami

b). pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

c). pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

d). pracowników inżynieryjno-technicznych

- szkolenia ppoż.

oraz usługi w zakresie:

 • udziału w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • sporządzaniu dokumentacji powypadkowej
 • doraźnego opracowywania analizy stanu bhp i ochrony ppoż.
 • pomocy w realizacji nakazów organów kontrolnych
 • prowadzenia dokumentacji sprawozdawczej dla GUS
 • oceny i identyfikacji zagrożeń w środowisku pracy
 • przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP oraz sporządzanie analiz, raportów i harmonogramów działań naprawczych
 • opiniowania zgodności z obowiązującymi przepisami bhp
 • audytu bhp
 • metod i organizacji stanowisk pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • współpracy z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań w środowisku pracy
 • współpracy z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami
 • udziału w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń i regulaminów dotyczących bhp
 • motywowaniu pracowników do bezpiecznego postępowania
 • inicjowaniu i rozwijaniu na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii