szkolenia PPOŻ i BHP

Dokumentacja HACCP

Pragne zaproponować moje usługi w zakresie przygotowywania i utrzymywania niezbędnej dokumentacji związanej z Systemem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Skuteczne zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem żywności wymaga starannej dokumentacji, która pomaga w identyfikowaniu, monitorowaniu i kontrolowaniu zagrożeń. Oto główne rodzaje dokumentacji HACCP, które oferuje:

  1. Plan HACCP: Moja dokumentacja HACCP zawiera główny plan, który obejmuje wszystkie kluczowe aspekty, takie jak analiza zagrożeń, identyfikacja CCP, limity krytyczne, monitorowanie, działania korekcyjne, procedury weryfikacji i dokumentacja związaną z programem szkoleń pracowników.

  2. Dokumentacja dotycząca Analizy Zagrożeń: Przygotowuje dokumentację zawierającą szczegółowe informacje na temat identyfikacji intencjonalnych zagrożeń oraz ich źródeł w procesie produkcji żywności. Obejmuje również kompleksową ocenę ryzyka.

  3. Identyfikacja CCP: Moja dokumentacja zawiera pełny wykaz zidentyfikowanych CCP, wraz z uzasadnieniem, dlaczego zostały uznane za krytyczne punkty kontroli.

  4. Limity Krytyczne: Przygotowuje dokumentację, która określa konkretne kryteria, jakie muszą być spełnione na każdym CCP, aby zagwarantować bezpieczeństwo żywności. Limity krytyczne obejmują aspekty takie jak temperatura, czas, stężenie i inne parametry kontrolne.

  5. System Monitoringu CCP: Moja dokumentacja monitoringu zawiera precyzyjne informacje dotyczące sposobu i częstotliwości monitorowania CCP. Zapewnia również rzetelne rejestry wyników monitoringu.

  6. Działania Korekcyjne: Przygotowuje dokumentację, która precyzyjnie opisuje kroki, jakie zostaną podjęte, gdy monitorowanie ujawni naruszenie limitów krytycznych. Działania korekcyjne są istotne i muszą być skuteczne oraz odpowiednio udokumentowane.

  7. System Dokumentacji: Moja dokumentacja zawiera pełen system, który obejmuje wszystkie istotne aspekty związane z HACCP, takie jak plany, procedury, instrukcje obsługi, raporty z monitoringu i działania korekcyjne, wyniki weryfikacji oraz wyniki szkoleń pracowników.

  8. Procedury Weryfikacji: Przygotowuje procedury weryfikacji, które pomagają w ocenie i weryfikacji skuteczności systemu HACCP. Procedury te obejmują audyty, testy i inspekcje.

  9. Dokumentacja Związana z Programem Szkoleń Pracowników: Oferuje wsparcie w przygotowaniu dokumentacji związanej z programem szkoleń pracowników, która jest istotna dla właściwego przeszkolenia personelu w zakresie zasad HACCP.

Moja dokumentacja HACCP nie tylko pomaga w monitorowaniu i kontroli ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności, ale także spełnia wszelkie normy i regulacje związane z higieną żywności. Współpracując ze mną, zyskują Państwo pewność, że Wasza firma przestrzega najwyższych standardów bezpieczeństwa żywności.

Jeśli są Państwo zainteresowani moimi usługami w zakresie dokumentacji HACCP, proszę o kontakt. Jestem gotowa dostosować moje usługi do Waszych indywidualnych potrzeb.